Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel  1. Definities

1.1 Roboco: commissie die een race voor radiografisch bestuurbare auto’s organiseert.

1.2 Deelnemer: persoon die deelneemt aan een activiteit georganiseerd door de Roboco.

Artikel 2. Deelname

2.1 De deelnemer zal zijn uiterste best doen te participeren aan het evenement.

2.2 De deelnemer zal het inschrijfgeld van 5 euro voldoen.

2.3 Bij annulering van deelname wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

2.4 De Roboco kan deelnemers uitsluiten van activiteit als ze zich niet houden aan de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Deelnemers dienen ten allen tijde te gehoorzamen naar de instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de Roboco.

3.2 De Roboco kan bij overtreding van deze regeling besluiten tot verwijdering van activiteit of weigering van toekomstige activiteiten en zonder retourneren van inschrijfgeld.

3.3 De Roboco is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

3.4 Deelname aan alle activiteiten van de Roboco is geheel op eigen risico.

3.5 Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Indien Roboco vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de deelnemer kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, overstroming en extreme weersomstandigheden, sabotage en abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 5 Portretrecht

5.1. Bij deelname aan een door Roboco georganiseerd event wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de deelnemer  niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.

5.2. Aan de door Roboco gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1 Roboco behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, elk moment wijzigingen en correcties door te voeren aan de algemene voorwaarden, op het moment dat dit nodig geacht wordt.

6.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Roboco. Roboco draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is de Nederlandse tekst daarvan bindend.

Artikel 7. Nederlands Recht

7.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Deelnemer en Roboco is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 8

8.1 Met het inschrijven voor het door Roboco georganiseerde evenement verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

 

 

 

 

 

Terug